Offerman Consulting
spacer Zone

Vodafone-leed: mijn brief d.d. 2 december 2009

A. Offerman
Raaphorst 121
2352 KJ Leiderdorp

Leiderdorp, 2 december 2009

Intrum Justitia
Postbus 84096
2508 AB Den Haag

LS,

Hiermee reageer ik op uw brief d.d. 30 november j.l (uw referentie BC/69091058). Ik bestrijd de vordering die u zegt te hebben.

In uw schrijven stelt u dat deze factuur van voor de opzegging is. Als u daadwerkelijk de factuur van september had bekeken, had u kunnen zien dat daarop abonnementskosten gefactureerd zijn voor de periode na de opzegging. Vandaar mijn terugboeking en de afspraak met Vodafone dat zij voor een kloppende eindafrekening zorg zouden dragen.

Ik bestrijd niet dat ik Vodafone nog een laatste bedrag verschuldigd ben. In tegenstelling tot wat is afgesproken met en ook bevestigd is door Vodafone hebben zij nooit een eindafrekening/afschrijving en/of een terugboeking van de credietfactuur gedaan. Als uw sommatie (ik denk aan het totaalbedrag te kunnen zien dat die bestaat uit het bedrag van de eerdere foutieve factuur min het bedrag van de credietfactuur, vermeerderd met uw incassokosten) is wat Vodafone verstaat onder een eindafrekening, dan accepteer ik dat niet. Ik ben ondernemer en Vodafone is verplicht zijn klanten een fatsoenlijke factuur uit te reiken. Als klant (met een hele lange relatie met Vodafone), ondernemer of niet, wil ik dat mijn rekeningen gewoon kloppen. Als u kunt bevestigen dat de factuur van september in combinatie met de credietfactuur mijn "eindafrekening" is, dan ben ik vanzelfsprekend bereid dat bedrag te betalen. Alle kosten die u zelf daar bij heeft opgeteld, weiger ik te betalen.

Sowieso begrijp ik niet dat een bedrijf als Vodafone aan een opzegtermijn van drie maanden kennelijk niet genoeg heeft om de automatische incasso van niet meer verschuldigde abonnementsgelden stop te zetten. Ik kan niet anders concluderen dat dit een mooie gelegenheid om rente-inkomsten te genereren door eerst de incassomachtiging van ex-klanten te misbruiken, om deze vervolgens te schofferen door hun eindafrekening aan een agressief incassobureau door te verkopen.

Tenslotte hoop ik dat u zich in de zaak wilt verdiepen alvorens weer een volgende brief te sturen. Uw antwoord op mijn inhoudelijke bezwaar lijkt mij niet meer dan een standaardbriefje, uitgespuwd door uw computer.

Hoogachtend

A. Offerman